ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Премиумфарм” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0312/12.05.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP-0064/17.12.2018г., издадено на „Премиумфарм” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Елемаг“ № 11 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, жк. „Западен парк“, самостоятелна сграда до бл.110, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg