ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Експрофит” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0391/10.06.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-229/10.07.2017г., издадено на „Експрофит” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Елемаг“ № 45 (с предходно седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ 1А,  към датата на издаване на разрешението) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1632, ж.к. „Овча купел 2“, бл. 30А, маг. № 5, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg