ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАРТИНАФАРМ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0301/11.05.2020 г. e прекратено Разрешение № 4027/06.06.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к.“Света Троица“, бл. 347, вх. В, магазин 5, издадено на „МАРТИНАФАРМ” ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Атанаска Христова Дилова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg