ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МЕДЕКО КОМЕРС“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0334/21.05.2020 г. e прекратено Прекратявам Разрешение № 3454-1/16.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин“, ул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 81, издадено на „РЕГУЛИ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Евгения Атанасова Алексиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg