ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ФАРМАЦИЯ 97-ПЕТЯ ЖЕКОВА“

Със заповед № ЗОА-0354/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 520/25.03.2008г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров, бл. 38,  издадено на магистър фармацевт Петя Димитрова Жекова регистрирана като: на ЕТ „ФАРМАЦИЯ 97-ПЕТЯ ЖЕКОВА“ c ЕИК 121444852, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, ж.к. Дружба – 2, бл. 273, вх. В, ет. 9, ап. 79, с ръководител магистър-фармацевт Петя Димитрова Жекова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg