ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ГАНИ - ГЕРГАНА МИЛУШЕВА“

Със заповед № ЗОА-0355/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 2071-2/03.08.2015г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Красна поляна, бул. Никола Мушанов, бл. 241, партер, издадено на ЕТ „ГАНИ - ГЕРГАНА МИЛУШЕВА“c ЕИК 121162845, със седалище и адрес на управление гр. София 1712район р-н Младост,ж.к. Младост 3, бл. 376А, ет. 14, ап. 66, с ръководител магистър-фармацевт Антоанета Ангелова Атанасова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg