ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ДИАНА ВАСИЛЕВА АТОВА – ДИАНА“

Със заповед № ЗОА-0356/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 129/22.10.2007г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. Васил Левски 39 А, издадено на магистър фармацевт Диана Василева Атова – Тонкин, регистрирана като ЕТ „ДИАНА ВАСИЛЕВА АТОВА – ДИАНА“ c ЕИК 040472230, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Красно селоБЪКСТОН, бл. 5, вх. Б, ет. 2, ап. 20, с ръководител магистър-фармацевт Диана Василева Атова – Тонкин, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg