ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “ЕМСТОН” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0358/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 2652/10.02.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, жк Младост 3, бл. 314, издадено на “ЕМСТОН” ЕООД c ЕИК 200365606, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, район „Подуяне“, ул. „Саранци“ No 17, с ръководител магистър-фармацевт Лора Димитрова Дончева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg