ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “АРТ-КРИСТАЛ 2014” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0359/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № АП-807-1/06.07.2016г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. Младост-3, трафопост до бл. 329, вх. 1, издадено “АРТ-КРИСТАЛ 2014” ЕООД c ЕИК 202946827, със седалище и адрес на управление гр. София 1712, район „Младост“, ж.к. Младост - 3, бл. 329, вх. 2, ет. 1, ап. 25, с ръководител магистър-фармацевт Евгения Красимирова Стоянова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg