ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “ВИВАЛ 2” ООД

Със заповед № ЗОА-0361/28.05.2020 г. e отнето Разрешение № 4222-1/27.03.2013г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Якубица“ 2, издадено на “ВИВАЛ 2” ООД c ЕИК 175166617, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Якубица“ 2, с ръководител магистър-фармацевт Неда Цачева Тодорова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg