ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМА - ЛЮБОМИР КАМЕНОВ”

Със заповед № ЗОА-0375/01.06.2020 г. e отнето Разрешение № 4637-НА/05.07.2001г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ №14, издадено на магистър-фармацевт Любомир Маринов Каменов регистриран, като „ФАРМА  - ЛЮБОМИР КАМЕНОВ” ЕТ c ЕИК 130241296, със седалище и адрес на управление гр. София район Подуяне, жк. Хаджи Димитър ул. „Макгахан“, бл. 71, вх. А, ап. 22 с ръководител магистър-фармацевт Любомир Маринов Каменов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради  неизпълнение на задължението за уведомяване, относно прекратяване на дейността на търговец на дребно с лекарствени продукти, съгласно чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg