ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ВЕЗНИ-СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА“

Със заповед № ЗОА-0384/05.06.2020 г. e отнето Разрешение № 1233/09.02.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ 60 А, с ръководител магистър-фармацевт Светла Иванова Бояджиева, издадено на ЕТ „ВЕЗНИ-СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА“, ЕИК: 040013703, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. „Оборище“, 62, ет. 1, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg