ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СОФИЯ ГРАД“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0393/10.06.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1136/29.10.2015 г. за откриване на аптека на лечебно заведение за болнична помощ, издадено на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СОФИЯ ГРАД“ ЕООД, открита на адрес: гр. София, ул. „Веслец“ № 55 и с ръководител маг.-фарм. Татяна Петрова Янкова, като същото се заличава от регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg