ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Мелиса – Минитина Господинова“

Със заповед № ЗОА-0430/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № 5380-НА/01.08.2002 г. за откриване на аптека за лекарствени продукти, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Черковна“, издадено на маг.-фарм. Минитина Господинова Господинова, регистриран като ЕТ „Мелиса – Минитина Господинова“, с ЕИК 130074694 и с ръководител магистър-фармацевт Минитина Господинова Господинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg