ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Ана – Ана Аршинкова“

Със заповед № ЗОА-0433/22.06.2020 г. e отнето Разрешение № 2538/11.01.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 95, издадено на ЕТ „Ана – Ана Аршинкова“, с ЕИК 121884027 и с ръководител магистър-фармацевт Ана Костова Аршинкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg