ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАПКА ИВАНОВА 94“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0443/23.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 3381/04.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Студентска“ № 56, издадено на „КАПКА ИВАНОВА 94“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Еленка Георгиева Хорозова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg