ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ПИРИН ТОМОВ“

Със заповед № ЗОА-0461/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване  на аптека № 4422-НА/18.05.2001 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, кв. Владая, ул. „Офелиите“ 5, издадено на „ПИРИН ТОМОВ“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Пирин Томов Панушев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg