ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПЕТЯ МИЛЕВА-СТОИЛОВА“

Със заповед № ЗОА-0463/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 7448-НА/21.11.2005 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, ул. „Каймакчалан“ 26, издадено на  „ПЕТЯ МИЛЕВА-СТОИЛОВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Петя Георгиева Милева - Стоилова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg