ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ОБРАЗЦОВА АПТЕКА БЪЛГАРИЯ 60А“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0464/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за търговия на дребно № 197/22.11.2007 г. с  лекарствени продукти с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, открита на адрес: гр. София, бул. „България“ 60 А издадено на  „ОБРАЗЦОВА АПТЕКА БЪЛГАРИЯ 60А“ ЕООД, с ръководител магистър-фармацевт Любомир Аврамов Алипиев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg