ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЕЛИФАРМ-ЕЛИ БЕХАР“

Със заповед № ЗОА-0468/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за търговия на дребно № 570/10.04.2008 г. с лекарствени продукти, с изключение на приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептури, открита на адрес: гр. София, м. „Манастирски ливади“ бл.18 А , издадено на  ЕТ „ЕЛИФАРМ-ЕЛИ БЕХАР“, с ръководител магистър-фармацевт Ели Жаклен Бехар , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg