ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ФАЛКО-ПЕТЪР СТЕФАНОВ АТАНАСОВ“

Със заповед № ЗОА-0479/29.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване  на аптека № 3142-НА/04.07.2000 г. за лекарствени продукти, открита на адрес: гр. София, бул. „Д. Несторов“ бл. 122, издадено на „ФАЛКО-ПЕТЪР СТЕФАНОВ АТАНАСОВ“ ЕТ, и с ръководител магистър-фармацевт Петър Стефанов Атанасов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg