ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Общински аптеки“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0484/29.06.2020 г. e прекратено Разрешение 736-НА/05.03.1997 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Браничево, община Каолиново, издадено на Община Каолиново, с ЕООД „Общински аптеки“, с ръководител магистър-фармацевт Николинка Христова Дякова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg