ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Крепост“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0485/29.06.2020 г. e прекратено Разрешение 871-НА/19.05.1997 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хисаря, община Хисаря, ул.“Иван Вазов“ № 54, издадено на Община Хисаря с ЕООД „Крепост“, с ръководител магистър-фармацевт Василка Колева Рогова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg