ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Цветана Цветкова“

Със заповед № ЗОА-0514/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение 4139-НА/16.03.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Габаре, община Бяла Слатина, област Враца издадено на ЕТ „Цветана Цветкова“, с ръководител помощник-фармацевт Цветана Георгиева Цветкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg