ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Георгиеви-Марина Райчева“

Със заповед № ЗОА-0515/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 4118-НА/16.03.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Узунджово, община Хасково издадено на ЕТ „Георгиеви-Марина Райчева“, с ръководител помощник-фармацевт Марина Вълкова Райчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg