ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Аптека Злати трап“

Със заповед № ЗОА-0517/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 5306-НА/28.06.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Злати трап, община Родопи, област Пловдив издадено на ЕТ „Аптека Злати трап“- Василка Кишишева, с ръководител помощник-фармацевт Василка Радкова Кишишева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg