ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Балкан-К“ ЕАД

Със заповед № ЗОА-0546/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5003-НА/18.01.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Бузовград, Кметство Община Казанлък, ул. „Вела Пеева“ № 19, издадено на Община Казанлък с ЕАД „Балкан-К“, с ръководител помощник-фармацевт Мария Дечкова Дойнова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg