ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Надежда-Грета Смилкова“

Със заповед № ЗОА-0550/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 6468-НА/15.01.2004 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Търговище, ул. „Митрополит Андрей“ 1, издадено на ЕТ „Надежда-Грета Смилкова“, с ръководител магистър-фармацевт Надежда-Грета Цанева Смилкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg