ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДЕПО ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0420/13.06.2019 г. e отнето Разрешение № IV-P-T-EU-213/02.12.2016 г. за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено на "ДЕПО ФАРМ" ЕООД ЕИК 203830448 със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Приморски, местност „Абатко“, ул. 46, комплекс „Роза Резиденс“ 1 и с адрес на помещенията за търговия на едро: гр. Варна, ул. „Академик Корчатов“ 1 като същото се заличава от Регистъра на търговците на едро с лекарствени продукти на територията на Република България, поради неспазване на условията, при които е издадено Разрешение № IV-P-T-EU-213/02.12.2016 г.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.