ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАКСМЕДИКАЛ” ООД

         Със заповед № ЗОА-0428/17.06.2019 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-160/22.05.2015г., издадено на „МАКСМЕДИКАЛ” ООД, с ЕИК 203406638, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ № 15 като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg