ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ИНТЕРФАРМ МЕДИКЪЛ ГРУП” ЕООД

 

Със заповед № ЗОА-0428/17.06.2019 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-151-1/28.04.2015 г., издадено на „ИНТЕРФАРМ МЕДИКЪЛ ГРУП” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“ бул. „България“ № 73, вх. А, ет. 1, ап. 104 с адрес на помещенията за търговия на едро в с. Бистрица, област София, район Панчарево, местност „Рудище“, индустриална зона, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg