ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕЙСФАРМА” ООД

 

Със заповед № ЗОА-0881/17.10.2019 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-S-181/11.11.2015 г., издадено на „ЕЙСФАРМА” ООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“, № 23, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, община Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 18, индустриална зона, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg