ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМКОМЕРС 2012” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0369/29.05.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-P-T-EU-116-1/08.04.2014 г., издадено на „ФАРМКОМЕРС 2012” ЕООД, с ЕИК 202121682, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Георги Мамарчев“ № 6 (с предходно седалище и адрес на управление: гр. Ихтиман 2050, ул. „Цар Освободител“ № 103, към датата на издаване на разрешението) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Плевен 5800, ул. „Карлово“ № 23, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg