ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АГИЛИС ФАРМА” ООД

Със заповед № ЗОА-0303/24.07.2020 г. e прекратено Разрешение за търговия на едро с медицински изделия BG/WDA/MD-0060/20.08.2018 г., издадено на „АГИЛИС ФАРМА” ООД, с ЕИК 201037683 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Густав Вайганд“ № 19 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 145, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

          Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

          Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg