ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДВК ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0675/25.08.2020 г. e отнето Разрешение IV-P-T-121/02.04.2008г. за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено на „ДВК ФАРМА“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, ж.к. „Банишора“, бл. 31, вх. Б, ет. 1, ап. 13, притежаващо помещения за съхранение на лекарствени продукти на адрес гр. София 1231, община Връбница, ж.к. „Надежда“ 6 – та част, бл. 637 А и с отговорен магистър-фармацевт Никола Янчев Добрев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението на търговеца на едро да уведоми ИАЛ за прекратяване на дейността си.   

    

          Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

          Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg