ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО "МИТРОПОЛ - ГАЛЕНИКА" ЕООД

Със заповед № ЗОА-0558/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 7765-НА/19.07.2006 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ореховица, община Долна Митрополия, ул. „Васил Левски 1, издадено на "МИТРОПОЛ - ГАЛЕНИКА" ЕООД, с ръководител помощник-фармацевт Веселина Веселинова Минева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg