ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО Община Златоград с ЕООД „Аптека Прима“

Със заповед № ЗОА-0564/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 536-НА/25.11.1996 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Златоград, ул. „Беловидово“ № 33, издадено на Община Златоград с ЕООД „Аптека Прима“, с ръководител магистър-фармацевт Надя Славчева Мангарудова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg