ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО Мария Атанасова Янкова

Със заповед № ЗОА-0591/17.07.2020 г. e прекратено  Разрешение № 7647-НА/12.05.2006 г. за откриване на аптека на адрес: с. Студена ул. „Георги Янев“ 37, Община Свиленград, издадено на пом.-фарм. Мария Атанасова Янкова, с ръководител пом.- фарм. Мария Атанасова Янкова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.).       

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg