ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „БИОВИДА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0372/21.05.2019 г. са отнети Разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-429 от 17.04.2012 г. и № IV-П-T-443 от 29.05.2012 г. , издадени на „БИОВИДА“ ЕООД , със седалище и адрес на управление гр.София-1574, район Слатина, ж. к."Христо Смирненски", бл. 39, вх. Г, ет. 6, ап. 84, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Красно село, ж. к. „Лагера“, ул. „Боговец“, бл. 38, вх. Б, ет. 1, ап. 2, като същите се заличават от Регистъра по чл. 205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.