ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „БУЛЛМЕД ЕУ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0813/17.12.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-210/28.09.2016 г. , издадено на „БУЛЛМЕД ЕУ” ЕООД , с ЕИК 204130045, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, район Южен, ул. „Коматевско шосе“ № 166, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.