ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ГАИЧ ЕНД ПАРТНЕРС“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0337 / 06.06.2018 г. е отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с № IV-P-T-EU-146/22.01.2015 г., издадено на „ГАИЧ ЕНД ПАРТНЕРС“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София 1220, ул. „Кирил Дрангов“ № 79, ет.5, ап. Ателие 4, с адрес на помещенията за търговия на едро в гр. София, район Лозенец, ул. „Орел“ № 1-3, вх. Б, офис 4, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.