ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДЕИ ФАРМАСИ” ООД

Със заповед № ЗОА-0744/ 16.11.2018 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-P-T-EU-241/09.10.2017 г., издадено на „ДЕИ ФАРМАСИ” ООД, ЕИК 204670135 със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. „Полигона“, ул. „Петър Протич“ № 31, ет. 2, ап. 4, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.