ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАБАН КОМ” ЕООД

Със заповед № А/17-0230/07.04.2017 г. е прекратено Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти №IV-P-T-EU-184/02.12.2015г., издадено на „КАБАН КОМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Тодор Джабаров“, бл, 33А, вх. В, магазина като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.