ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КРЕМ ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0559/08.09.2022 г. отнемам Разрешение № АП-2057/12.06.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, в аптека открита на адрес: с. Кранево, община Балчик, в.к. „Съншайн енд лав“, вх. 1, ет. 1, м-н 9, издадено на  „КРЕМ ФАРМА“ ЕООД, с ЕИК 205589939 и с ръководител магистър - фармацевт Борислав Димитров Спасов, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg