ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КРАСИНА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0717/28.11.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2232/25.06.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Кранево, община Балчик, ул. Черноморска № 32, издадено на „КРАСИНА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Любомира Георгиева Малакова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg