ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „БОРОФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0752/21.12.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-1777-1/14.03.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, ул. „Найден Геров“ № 3, издадено на „БОРОФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Донка Иванова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg