ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО "К и сие В" ООД

Със заповед № ЗОА–0402/13.07.2023г. отнемам Разрешение № 3420/17.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ивайловград, п. к. 6570, община Ивайловград, област Хасково, ул. „Георги Димитров“ № 46, издадено на  "К и сие В" ООД, с ЕИК:126639458, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, п. к. 2000, община Самоков, област София, ул. „Здравец“ № 200 ("К и сие В" ЕООД, считано от 17.10.2016 г., с променени управител, седалище и адрес на управление, считано от 03.11.2016 г.)   и с ръководител маг.-фарм. Илия Вангелов Попилиев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg