ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "РЕСПЕКТ - ТЯНКА НИКОЛОВА"

Със заповед № ЗОА–0406/13.07.2023г. отнемам Разрешение № 6103-НА/10.07.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ябълково, п. к. 6440, община Димитровград, област Хасково, издадено на пом.-фарм. Тянка Костадинова Николова, действаща като ЕТ "РЕСПЕКТ - ТЯНКА НИКОЛОВА", с ЕИК: 126615197, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, п. к. 6400, община Димитровград, област Хасково, ул. „Димчо Дебелянов“ № 11 и с ръководител пом.-фарм. Тянка Костадинова Николова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg