ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "ЛЮБА НИКОЛОВА"

Със заповед № ЗОА–0407/13.07.2023г. отнемам Разрешение № 3220/30.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Димитровград, п. к. 6400, община Димитровград, област Хасково, бул. „Стефан Стамболов“, бл. 9, вх. Б, ап. 3, издадено ЕТ "ЛЮБА НИКОЛОВА", с ЕИК: 126075908, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, п. к. 6400, община Димитровград, област Хасково, ул. „Захари Зограф“, бл. 31, вх. А, ет. 3, ап. 6 и с ръководител маг.-фарм. Люба Петрова Николова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg