ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Фест Инвест” ЕООД

Със заповед № ЗОА–0410/13.07.2023г. прекратявам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP - 0334/13.06.2022г., издадено на „Фест Инвест” ЕООД, ЕИК 206052903, със седалище и адрес на управление  и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 8“, ул. „328“-ма № 10, ап. МАГАЗИН 4, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg